KHÔNG cạnh tranh về GIÁ

Mỗi thành viên của CIT đều là CHUYÊN GIA trong lĩnh vực của mình.